78.300 đ/sản phẩm
39.000 đ/Cây
31.300 đ/Cục
20.900 đ/Cục
38.500 đ/Tép
18.600 đ/Tép
201.200 đ/Cây
192.000 đ/Cây
214.800 đ/Cây
113.500 đ/Cây
124.000 đ/Cây
36.000 đ/Cây
 1 2 3 4 5